Jak odzyskać podatek

Jak odzyskać podatek, jeśli pity wykażą prawo do zwrotu? Serwis zwroty-podatku.pl odpowie na wszystkie twoje pytania w tym zakresie.
Rozliczając pity często okazuje się, że pobrane w roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy przekraczają wartość podatku, który trzeba zapłacić.
Dzieje się tak w szczególności gdy:

 • Pozostaje się w I progu skali podatkowej (18%)

 • Korzysta się z ulg podatkowych

 • Zarobki w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, a zaliczki były pobierane

 • Podatnik rozlicza się łącznie z małżonkiem o niskich dochodach

 • Podatnik rozlicza się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • Płatnik (pracodawca) w zaliczkach rocznych nie pobiera zaliczek dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku i zaliczki pobierane są od pierwszej zarobionej złotówki

W powyższych przypadkach w deklaracji podatkowej pozycja podatek do zapłaty będzie niższa od wartości pobranych zaliczek. W pozycji nadpłata podatku należy wykazać różnicę. Tak wypełniona pozycja składanej deklaracji rocznej jest równoznaczna z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku. Podatnik nie musi zatem dodatkowo składać pisma o dokonanie takiego zwrotu (tzw. wniosku o stwierdzenie nadpłaty).

Program do rozliczania pit 2012

Innego rodzaju nadpłata powstaje gdy w rocznych deklaracjach podatkowych podatnik wykaże kwotę zbyt wysoką (przyczyną mogą być błędy w przekazanym pit 11 czy niewłaściwie pobrane zaliczki na podatek przez płatnika, przez co podatnik w rocznej deklaracji wykazuje zobowiązanie nienależne lub w wysokości wyższej niż należne), a potem – dokonuje korekty własnego zeznania podatkowego. W takim przypadku podatnik ma obowiązek złożyć korektę zeznania podatkowego oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu:

 • na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,

 • odsetek za zwłokę

 • bieżących zobowiązań podatkowych,

W razie ich braku powyższych zobowiązań nadpłaty podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży druk o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Natomiast nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu także na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Nadpłaty związane ze złożeniem zeznań rocznych podlegają zwrotowi

 • w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji podatkowej na podatek pit.

 • przypadku korekty deklaracji nadpłata podlega zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji,

 • w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy to organ w ramach czynności sprawdzających dokona korekty deklaracji

UWAGA: a zatem im wcześniej zeznanie roczne na podatek pit znajdzie się w urzędzie skarbowym, tym szybciej można liczyć na zwrot nadpłaty, również w przypadku korekty!
Inne terminy obowiązują, jeżeli organ kwestionuje sam zwrot i nie wypłaca od razu zwrotu, lecz podejmuje postępowanie podatkowe i wydaje decyzję o stwierdzeniu nadpłaty.